Pilotlärarmöte 1

Måndagen den 2 maj träffades de lärare från de olika skärgårdsskolorna som bildar pilotlärargruppen för första gången. Vi träffades irl i Mariehamn i ett av landskapsregeringens mötesrum. Att träffas i Mariehamn är nästan den enda möjligheten när skärgårdens skolor ska samlas på samma plats i verkligheten, och det är nog en av anledningarna att projektet har startats. Avstånden i skärgården ska krympa på sikt.

Träffen började med att presentera det som pilotlärarna förväntas göra under projektets gång. De kommer att genomföra testlektioner, de kommer att samarbeta med varandra mellan skolorna, de kommer att vara med och utveckla den didaktik som krävs för distansundervisningen, de kommer att få ta del av befintlig forskning inom området, de kommer att utveckla sitt teknikkunnande. Och de kommer att ha roligt tillsammans.
För allt det arbete de utför utanför sitt vanliga lärarjobb kommer viss ersättning att betalas.

Lite efter klockan 12 kopplades mötesrummet och Petalax gymnasium ihop och pilotlärarna kunde se IKT-pedagog Simon Hansell och rektor Margareta Bast-Gullberg. De beskrev den så kallade Petalax-modellen, som de använt för att målmedvetet arbetat mot en digitaliserad undervisning och även undervisning på distans, bland annat i projektet Vi7 – en gymnasiering i Österbotten, en del av ViRum. De beskrev också hur de tänkt och hur de jobbat med virtuell undervisning, och även om de är gymnasieskolor fanns det delar som borde gå bra att applicera på distansundervisning på grundskolenivå.

Efter uppkopplingen släckts ner fortsatte gruppen att fundera kring olika frågeställningar inom projektet, såväl pedagogiska som praktiska.

Nästa tillfälle för pilotlärarna är den 13 juni då de samlas i Mariehamn igen och då deltar även Kicki Häggblom, som är en resursperson för projektet och Charlotta Hilli, doktorand som kommer att följa projektet med forskarens ögon och även göra forskning kring det.

Styrgrupp för projektet

En styrgrupp för projektet har utsetts och består av en skoldirektör och en skolledare från skärgården, projektledaren och en företrädare för uppdragsgivaren (Ålands landskapsregering), dvs. Julia Grünewald, Siv Fogelström, Kaj Törnroos och Carola Eklund. Carola fungerar som ordförande för styrgruppen. Vårt första möte kommer att hållas i början av maj. Då kommer vi att titta närmare på de övergripande åtgärder som finns i projektplanen och mer ingående definiera dem i mer specifika delåtgärder.

För övrigt ligger nu fokus på att få informationsbiten på plats, dvs. via vilka kanaler kommunicerar vi i vilka frågor och i vilka konstellationer. Därtill ligger fokus på arbetet att hitta de lärare som mer ingående vill jobba i projektet med att testa och utveckla metoder. Just nu kallar vi dem pilotlärare och vi tror också att det är dessa lärare som vid projektslut kommer att ha en unik kunskap kring nätbaserat lärande och distansundervisning på grundskolenivå.

På skärgårdsturnè…

Då är projektet igång och den första rundresan bland skärgårdens skolor har genomförts.
De besökta skolorna är Brändö, Kökar och Föglö. Sottunga skola var representerad under Föglöbesöket och Kumlinge skola är ju min vanliga arbetsplats, så där är det mesta bekant.

Lärarkollegierna samlades vid besöken och projektet presenterades för dem. Lite mera vikt lades vid den roll de så kallade pilotlärarna förväntas få i det fortsatta arbetet med projektet. Under våren beräknas det bli klart vilka lärare som blir pilotlärare, så att planeringen inför hösten kan påbörjas. Läs mer

Forskningsanknytning

Alla ni som läst lite om projektet har säkert märkt att vi har fördelen att få ha en forskare med oss i projektgruppen. Charlotta Hilli kommer dels att följa med projektet och handleda lärarna men även samla in data för att i förlängningen förankra projektresultaten i forskningen. Det ser vi fram emot. Lite längre fram i vår får Charlotta Hilli själv presentera sig och sina tankar kring FUS.

Projektet påbörjat

Projektet En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö (och som nu är förkortat till FUS-projektet) har nu startat med Kaj vid rodret. Inledningsvis åker han runt till skolorna och för diskussioner med lärarna samtidigt som han tittar på den tekniska utrustningen. Det gäller ju att alla har så bra utrustning som möjligt för att eliminera de tekniska bekymren.

En första tekniktest kommer också att göras med Blackboard, ett verktyg för digitala möten som finns integrerat på vår lärplattform.