Projektet rullar på…

Projektet är i fas med det planerade och pilotlektionerna börjar rulla på.

Fredagen den 14 oktober hålls den första pilotlektionen inom projektet. Det är två klasser från Brändö och Kumlinge skolor som undervisas på distans av en lärare från Brändö. Projektledaren kommer att vara på plats i Brändö som stöd, främst gällande den tekniska biten.
Innan den 7 november ska alla pilotlärarna hållit i en lektion eller lektionspass, innan projektdeltagarna träffas för ett dialogseminarium.

Fredagen den 7 oktober träffade projektledaren en representant för Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola), Karin Hermansson, FoU-ansvarig. Ifous projekt har rubriken:
Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever

De båda projekten utbytte information och erfarenheter och det kunde konstateras att rätt mycket var lika, målsättningen är densamma, det vill säga att hitta metoder för fjärrundervisning som fungerar för elever i grundskolan.
Troligen kommer de båda projekten att ha nytta av varandras försök och resultat.

Projektet kommer att presenteras på Skärgårdssamarbetets seminarium i Helsingfors den 29 november.

Dialogmöte med hela projektgruppen – nu är det på riktigt

Så var vi framme vid en av de viktigaste hållplatserna så här långt i projektet. I Mariehamn möttes måndagen den 13 juni för första gången alla de aktörer som kommer att driva projektet framåt.
Huvudaktörerna är alla de lärare som ställer upp som pilotlärare i projektet:
Diana från Kökar skola, Siv och Jesper från Föglö skola, Johanna från Kumlinge skola, Malena och Ros-Mari från Brändö skola. Ett par av dem kunde inte komma den här gången.
Och dessutom Lotta Hilli som under dagen berättade om forskningsdelen inom projektet. Gruppen fick reda på vad det kommer att innebära att vara med i ett forsknings-sammanhang, etiska regler och mera konkret vad som förväntas av var och en. Greppet med aktionsforskning är intressant och forskningsdelen kommer att tillföra projektet konkreta saker under tiden som det framskrider.

Med var också Kicki Häggblom, från CLL som några gånger under projektets gång kommer att ge handledning till gruppen.
Och därutöver var undertecknad med i egenskap av projektledare och Carola Eklund, som projektkoordinator.

Dagen ägnades först åt att lära känna varandra lite mera, för att sedan gå över till att planera vad pilotlärarna rent praktiskt kommer att ta sig an när höstterminen börjar. I projekttanken finns med att man behöver vara minst två om de försök som görs ute på skolorna, så en hel del av tiden ägnades åt att vad vill var och en göra, och finns det någon som kan tänka sig att haka på och samarbeta. I praktiken kommer det att fungera så att den ena läraren är den undervisande läraren och den andra är den som följer och kan ge feedback. Det är inte nödvändigt att  båda har samma ämne eller klass, utan det utgår från att varje pilotlärare har sin pedagogiska kompetens och kan ge feedback ur ett pedagogiskt perspektiv, snarare än ur ett ämnesperspektiv. Det är samtidigt nödvändigt att det fungerar så, annars skulle det inte gå att få ihop grupper bland dessa mikroskolor.

Många var diskussionerna och uppslagen och det kändes att projektet nu började lyfta till en annan nivå, från att våren präglats av inventeringar och planeringar, till att planera riktiga praktiska försök.

Det får nu mogna under sommaren med förhoppningen om att det nu och då poppar upp i de sommarlediga lärarnas tankar och när höstterminen startar är projekttänket redan på gång.

Det är en erfaren, tänkande och reflekterande grupp som kommer att göra projektet till det som det var tänkt.

Kaj Törnroos, projektledare

Framåt tillsammans – deltagande aktionsforskning för en flexibel grundskola i skärgårdsmiljö

De flesta handböcker för forskning hävdar att det som krävs för att vara forskare är nyfikenhet. En fråga är första steget mot att vetenskapligt studera människors verkligheter. Lärarna i projektet har från första början drivits av ett engagemang att förändra och förbättra sin undervisning. Det finns en förhoppning om att digital teknik kan stärka samarbetet mellan klassrummen i geografiskt åtskilda skolor.

Vetenskap drivs inte enbart av nyfikenhet utan av systematiska metoder och analyser. Utvecklingsprojektet genomförs som ett deltagande aktionsforskningsprojekt. Aktionsforskning kännetecknas av ett intresse för utveckling av praktiken och en respekt för praktikens mångfald och komplexitet.

Den systematiska aspekten av forskningen är att lärare formulerar ett problem eller en fråga och prövar en aktion eller en förändring. Följande fas är reflektionen och den teoretiska förankringen för att utvärdera hur aktionen utföll och vad som ytterligare behöver förändras och varför förändringen krävs. Aktionen prövas och utvärderas nämligen i flera faser, men sannolikt i olika tappningar. Det är självklart för lärare att göra så, även om dokumentationen av aktionerna och reflektionerna, kort sagt datainsamlingen, kräver insatser.

Det finns ett mervärde i att ställa lärarnas praktik i fokus. De utmaningar som mindre skolor möter är knappast de samma som skolor med stort elevunderlag. Därför är frågorna som lärarna ställer relevanta. Vad är viktigt för dem? Den första etappen kommer att vara att förtydliga vad exakt lärarna vill förändra. Forskarens roll är inte enbart att analysera och förstå datamaterialet. Forskaren fungerar också som diskussionspart och ger teoretiska infallsvinklar som kan stöda lärarnas förändringar. Forskaren är därför i allra högsta grad deltagande under hela processen.

Det är lätt att förvänta sig stora förändringar under relativt kort tid – projektet beräknas pågå ungefär ett år – men praktik är avhänging många aktörer och många faktorer. Förändring sker vanligen långsamt och det kan vara frustrerande. Projektet strävar till en långvarig förändring därför kommer aktionsforskande lärare att sprida den kunskap de får till sina skolor och kolleger. Projektets blogg är en informationskanal utåt. Den kunskap det genererar blir säkert intressant för lärare i liknande kontexter – små skolor som gärna vill samarbeta över kommungränser.

 

Charlotta Hilli

projektforskare i en flexibel grundskola i skärgårdsmiljö
doktorand vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi
historie- och samhällslärare (FM)

På skärgårdsturnè…

Då är projektet igång och den första rundresan bland skärgårdens skolor har genomförts.
De besökta skolorna är Brändö, Kökar och Föglö. Sottunga skola var representerad under Föglöbesöket och Kumlinge skola är ju min vanliga arbetsplats, så där är det mesta bekant.

Lärarkollegierna samlades vid besöken och projektet presenterades för dem. Lite mera vikt lades vid den roll de så kallade pilotlärarna förväntas få i det fortsatta arbetet med projektet. Under våren beräknas det bli klart vilka lärare som blir pilotlärare, så att planeringen inför hösten kan påbörjas. Läs mer