FUS-projektet är avslutat

Projektet En flexbibel grundskola i skärgårdsmiljö är nu avslutat och den sista handen på uppföljning och utvärdering pågår.

Den 4 oktober hölls ett slutseminarium dit skolsektorn och berörda tjänstemän var inbjudna. Uppslutningen var inte så stor men dock naggande god. Under seminariet fick vi höra projektledaren Kaj Thörnroos berätta om projektet som helhet och forskaren Charlotta Hilli om forskningsprocess- och resultat. Slutligen fick vi också lyssna till Johanna Nordman från Kumlinge (se hennes blogginlägg) och Malena Strandvall från Brändö berätta om erfarenheterna att ha fungerat som pilotlärare i projektet.

Det framkom många intressanta åsikter under eftermiddagen på basen av projektledarens presentation av projektet. Det diskuterades en hel del kring de utmaningar skärgårdsskolorna står inför när det gäller distansundervisning:

 • en bättre koppling mellan skärgårdens och fasta Ålands skolor
 • digital kompetens behöver finnas hos både lärare och elever
 • föräldrar är ofta skeptiska och skolorna behöver diskutera med dem om fördelarna med distansundervisning
 • lärarnas rädsla att bli utan jobb
 • informationen kan generellt alltid bli bättre

Projektrapport.

Inom projektet togs också en lathund fram som kan fungera som stöd för dem som planerar starta upp distansundervisning. Om lathunden skrivs ut viks den i tre delar för en logisk läsning. Lathund

I Charlotta Hillis presentation framkom bland mycket annat att det är viktigt att det finns tillräckligt med stödfunktioner för lärare som ska undervisa på distans. Forskningsrapport

Pilotlärarna konstaterade att det inte var så enkelt att genomföra allt som planerades, bl.a. på grund av teknikproblem men också för att saker tog längre tid än vad som var tänkt. Men några punkter som poängterades var:

 • elever och lärare utvecklade hela tiden sin digitala kompetens tack vare proj
  ektet
 • testa alltid dina planer genom att kolla material/upplägg i en elev-vy
 • det upplevdes som positivt av eleverna att de var fler i gruppen även om de satt på olika skärgårdsöar
 • det kan aldrig bli för lite fortbildning i de program som ska användas
 • tekniken skulle möjliggöra arbetslag inom skärgårdsskolorna

Avslutningsvis diskuterades det fritt kring olika idéer. En diskussion rörde sig kring hur helhetsarbetstid kunde stöda utvecklingen av distansundervisningen generellt. En annan tanke som diskuterades var hur man kunde få till ett gemensamma grupper inom lärarkåren i skärgården. En möjlighet var, som tidigare nämnts, lärarlag men kunde lärarrummen också vara gemensamma? En utmanande och ny idé var att kanske projicera de övriga skärgårdsskolornas lärarrum på väggen i det egna lärarrummet?

Som sista punkt fick pilotlärarna ett diplom för sin medverkan i projektet.

Carola Eklund, projektkoordinator

 

Pilotlärare på studiebesök

FUS på studieresa

I projektet ingår att pilotlärarna ska få möjlighet att besöka andra skolor som på något sätt använder distansundervisning i sin verksamhet, och som gärna har likheter med de åländska skärgårdsskolorna.

Så under de seminarier som Nordiska skärgårdssamarbetet har ordnat under temat Framtidens skärgårdsskolor och FUS har varit representerat så har det visat sig att Värmdö skärgårdsskola har brottats med likartade problem som de små åländska skärgårdsskolorna, det vill säga små skolor med 1-9 undervisning på öar utan fast landförbindelse, ett lågt elevantal och problem med att rekrytera behörig personal i alla ämnen.

För Värmdö skärgårdsskolor stod alternativet mellan att stänga de små skolorna (Svartsö, Möja, Runmarö och Sandhamn) och med båt skjutsa eleverna till huvudskolan, Djurö skola, eller hitta en annan lösning. Det blev en annan lösning, legitimerade lärare ger undervisning på distans, samtidigt som eleverna var tredje vecka träffar den undervisande läraren irl. I huvudsak är det no-ämnen på högstadiet som ges som fjärrundervisning.
Från att för tre år sedan startat försök med att undervisa på distans är nu Värmdö skärgårdsskola en av få svenska grundskolor som deltar i den försöksverksamhet som Skolverket förvaltar utifrån ett regeringsuppdrag.

FUS kontaktade Värmdö skärgårdsskolas rektor Lena Möllersten och tillsammans med projektledaren för FUS planerades ett gemensamt tillfälle för att lärarna skulle ges möjlighet att utbyta erfarenheter.
Så torsdagen den 16 mars avreste de åländska lärarna tillsammans med projektledaren mot Sverige och Värmdö. Under överfarten hölls en intern konferens kring olika frågeställningar inom projektet, var är vi, hur har det gått, vad har fungerat bra, mindre bra, erfarenheter, etc. Och det var ett lägligt tillfälle, eftersom den aktiva den av projektet nu håller på att avslutas inom en månad.

På fredag morgon hälsas vi välkomna av Katarina, som fungerar som samordnare mellan de olika skolorna, och som visar gruppen runt i Djurö skola. Efter rundvandringen blev det morgonkaffe och då kom också Fredrik, som är no-lärare stationerad på Möja och den som undervisar på distans till de andra små skolorna.

Fredrik har sin egen klass närvarande och de andra på distans, när han undervisar i till exempel fysik. Han berättar, tvärtom vad vi andra trodde, att den egna fysiskt närvarande klassen är den som lättast glöms bort och fokus blir lättare på dem som är med via video.

Han delger gruppen sitt tänk och metoder som han använder och de erfarenheter som han har gjort. Skillnaden gentemot FUS är att de använder distansundervisning/fjärrundervisning i skarpt läge, undervisningen pågår hela läsåret och eleverna bedöms på samma sätt som i en vanlig klass. Och det här är deras tredje år som  de bedriver undervisningen på distans.

Efter lunchen åker gruppen ut till Svartsö, ca 20 min i 25 knops fart med den taxibåt som även eleverna annars åker i. I skolan går det 20 elever i åk F-9, snarlikt Kumlinge skola.

Efter presentation av skolan och rundgång, så får gruppen testa på en lektion på distans av Fredrik. Det är en fysiklektion, eller, där vi ska få en lampa att lysa i olika kopplingar. De har skaffat likadana ”kit” till varje skola, så att läraren, som inte är närvarande, ska vara säker på att alla har tillgång till samma utrustning. Katarina fungerar som ansvarsperson på plats den här gången.
Så pilotlärarna kopplar och kopplar och Fredrik återkopplar…

Sedan är dags för återfärd med taxibåt, bil, färja, bil och en färja till och sedan bil igen innan vi är hemma på lördag mitt i dagen.

Det var en lärorik resa där vi kunde spegla våra erfarenheter i de arbetssätt som de distansundervisande lärarna i Värmdö skärgårdsskola använde sig av och vi kunde också dela med av oss av våra erfarenheter.

Likheterna i såväl problematiken som i lösningarna var stundtals slående, även om vi jobbar under olika regelverk. Och teknisk sätt skulle det inte vara något problem att Fredrik skulle undervisa elever i Kumlinge skola, men där är andra saker som gör att det inte går att göra på det sättet.

FUS tackar Värmdö skärgårdsskola med personal för en lyckad dag med ett bra mottagande!

Projektet på seminarium

Tisdagen den 30 november hölls Nordiska skärgårdssamarbetets seminarium ”Framtidens skärgårdsskolor” i Helsingfors, Nylands förbund. Deltagarna kom från Finland, Åland, Sverige och Norge och det sändes också via Skype, för dem som inte kunde delta på plats.

Projektet var inbjudet för att dels presentera det på nytt och för att kunna ge en lägesrapport. Den första presentationen gjordes den 16 februari 2016, det vill säga innan projektet var igång.

Så den första gången var mera under temat ”Så här är det planerat att bli” och den här gången ”Så här går det” och sen kanske en tredje gång under ”Så här blev det”.

Under seminariet fanns det flera inslag som dels tangerade projektet En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö och som dels tillförde tankar som gott och väl passar in projektets verksamhet, om än inte praktiskt, men på teoretisk bas.

Bland annat föredraget: Förutsättningar att driva skola i skärgårdsmiljö, Lena Möllersten, rektor för Värmdö Skärgårdsskolor.

De testar för närvarande undervisning i bland annat matematik som fjärrundervisning i Svartsö skola, som en del i den möjlighet till försöksverksamhet med fjärrundervisning som Skolverket i Sverige ger.

Gunilla Karlberg-Granlund, PeD, universitetslärare, Åbo Akademi presenterade delar ur sin avhandling ”Att förstå det stora i det lilla: byskolan som pedagogik, kultur och struktur”

Det gav tankar kring den lilla skolans styrkor och svagheter, men också underlag och kunskap som man behöver ha i beaktande när man bygger upp distansundervisning.

Och i övrig var det också intressant att höra de övriga föreläsarnas berättelser och tankar kring de små skärgårdsskolorna. Problematiken, men också möjligheterna, är ganska likartade.
—————————–
I Sverige särskiljs distansundervisning beroende på om den är asynkron (=distansundervisning) eller synkron (=fjärrundervisning)

15219576_10154099014233354_4537951764710965865_n