FUS-projektet är avslutat

Projektet En flexbibel grundskola i skärgårdsmiljö är nu avslutat och den sista handen på uppföljning och utvärdering pågår.

Den 4 oktober hölls ett slutseminarium dit skolsektorn och berörda tjänstemän var inbjudna. Uppslutningen var inte så stor men dock naggande god. Under seminariet fick vi höra projektledaren Kaj Thörnroos berätta om projektet som helhet och forskaren Charlotta Hilli om forskningsprocess- och resultat. Slutligen fick vi också lyssna till Johanna Nordman från Kumlinge (se hennes blogginlägg) och Malena Strandvall från Brändö berätta om erfarenheterna att ha fungerat som pilotlärare i projektet.

Det framkom många intressanta åsikter under eftermiddagen på basen av projektledarens presentation av projektet. Det diskuterades en hel del kring de utmaningar skärgårdsskolorna står inför när det gäller distansundervisning:

 • en bättre koppling mellan skärgårdens och fasta Ålands skolor
 • digital kompetens behöver finnas hos både lärare och elever
 • föräldrar är ofta skeptiska och skolorna behöver diskutera med dem om fördelarna med distansundervisning
 • lärarnas rädsla att bli utan jobb
 • informationen kan generellt alltid bli bättre

Projektrapport.

Inom projektet togs också en lathund fram som kan fungera som stöd för dem som planerar starta upp distansundervisning. Om lathunden skrivs ut viks den i tre delar för en logisk läsning. Lathund

I Charlotta Hillis presentation framkom bland mycket annat att det är viktigt att det finns tillräckligt med stödfunktioner för lärare som ska undervisa på distans. Forskningsrapport

Pilotlärarna konstaterade att det inte var så enkelt att genomföra allt som planerades, bl.a. på grund av teknikproblem men också för att saker tog längre tid än vad som var tänkt. Men några punkter som poängterades var:

 • elever och lärare utvecklade hela tiden sin digitala kompetens tack vare proj
  ektet
 • testa alltid dina planer genom att kolla material/upplägg i en elev-vy
 • det upplevdes som positivt av eleverna att de var fler i gruppen även om de satt på olika skärgårdsöar
 • det kan aldrig bli för lite fortbildning i de program som ska användas
 • tekniken skulle möjliggöra arbetslag inom skärgårdsskolorna

Avslutningsvis diskuterades det fritt kring olika idéer. En diskussion rörde sig kring hur helhetsarbetstid kunde stöda utvecklingen av distansundervisningen generellt. En annan tanke som diskuterades var hur man kunde få till ett gemensamma grupper inom lärarkåren i skärgården. En möjlighet var, som tidigare nämnts, lärarlag men kunde lärarrummen också vara gemensamma? En utmanande och ny idé var att kanske projicera de övriga skärgårdsskolornas lärarrum på väggen i det egna lärarrummet?

Som sista punkt fick pilotlärarna ett diplom för sin medverkan i projektet.

Carola Eklund, projektkoordinator

 

Projektet på seminarium

Tisdagen den 30 november hölls Nordiska skärgårdssamarbetets seminarium ”Framtidens skärgårdsskolor” i Helsingfors, Nylands förbund. Deltagarna kom från Finland, Åland, Sverige och Norge och det sändes också via Skype, för dem som inte kunde delta på plats.

Projektet var inbjudet för att dels presentera det på nytt och för att kunna ge en lägesrapport. Den första presentationen gjordes den 16 februari 2016, det vill säga innan projektet var igång.

Så den första gången var mera under temat ”Så här är det planerat att bli” och den här gången ”Så här går det” och sen kanske en tredje gång under ”Så här blev det”.

Under seminariet fanns det flera inslag som dels tangerade projektet En flexibel grundskola i skärgårdsmiljö och som dels tillförde tankar som gott och väl passar in projektets verksamhet, om än inte praktiskt, men på teoretisk bas.

Bland annat föredraget: Förutsättningar att driva skola i skärgårdsmiljö, Lena Möllersten, rektor för Värmdö Skärgårdsskolor.

De testar för närvarande undervisning i bland annat matematik som fjärrundervisning i Svartsö skola, som en del i den möjlighet till försöksverksamhet med fjärrundervisning som Skolverket i Sverige ger.

Gunilla Karlberg-Granlund, PeD, universitetslärare, Åbo Akademi presenterade delar ur sin avhandling ”Att förstå det stora i det lilla: byskolan som pedagogik, kultur och struktur”

Det gav tankar kring den lilla skolans styrkor och svagheter, men också underlag och kunskap som man behöver ha i beaktande när man bygger upp distansundervisning.

Och i övrig var det också intressant att höra de övriga föreläsarnas berättelser och tankar kring de små skärgårdsskolorna. Problematiken, men också möjligheterna, är ganska likartade.
—————————–
I Sverige särskiljs distansundervisning beroende på om den är asynkron (=distansundervisning) eller synkron (=fjärrundervisning)

15219576_10154099014233354_4537951764710965865_n