Projektet tar ett steg till…

Projektet fortsätter och går nu in i följande fas. Våren handlade mycket om planering, att hitta pilotlärare, skapa kontakter, med mera.

Just nu handlar det om att förfina tekniken när det gäller det program som ska användas för pilotlektionerna, så en utbildningsdag har hållits för pilotlärarna den 1 september.

Samarbetsavtal mellan projektets forskningsdel och lärare och elever har formulerats och ska undertecknas. För elevernas del är det vårdnadshavarna som undertecknar.

Sedan är dags att pricka in datum för de första pilotlektionerna som genomförs under första halvan av oktober, och de kommer just att vara en pilotlektion, på så sätt att målet är att såväl lärarna som eleverna ska få träna sig så att de känner sig bekväma i situationen med undervisning på distans.

Pilotlärarna är från med september med ”på riktigt”, eftersom de nu får en ersättning för att utföra pilotläraruppdraget, på sidan av sitt ordinarie jobb.

Pilotlärarnas uppgifter är förutom lektionerna att förkovra sig kring virtuell undervisning, samarbeta, utveckla teknikkunnandet, och utifrån pilotlektionerna medverka till att utveckla metodiska modeller som kan fungera i ett sammanhang då läraren inte är på plats.

Vidare under hösten så kommer projektet att delta i seminarier och liknande för att ta del av pågående virtualisering av klassrum och undervisning.

Styrgrupp för projektet

En styrgrupp för projektet har utsetts och består av en skoldirektör och en skolledare från skärgården, projektledaren och en företrädare för uppdragsgivaren (Ålands landskapsregering), dvs. Julia Grünewald, Siv Fogelström, Kaj Törnroos och Carola Eklund. Carola fungerar som ordförande för styrgruppen. Vårt första möte kommer att hållas i början av maj. Då kommer vi att titta närmare på de övergripande åtgärder som finns i projektplanen och mer ingående definiera dem i mer specifika delåtgärder.

För övrigt ligger nu fokus på att få informationsbiten på plats, dvs. via vilka kanaler kommunicerar vi i vilka frågor och i vilka konstellationer. Därtill ligger fokus på arbetet att hitta de lärare som mer ingående vill jobba i projektet med att testa och utveckla metoder. Just nu kallar vi dem pilotlärare och vi tror också att det är dessa lärare som vid projektslut kommer att ha en unik kunskap kring nätbaserat lärande och distansundervisning på grundskolenivå.